Oksana Oboishchyk

Oksana Oboishchyk

Senior IT Project Manager and Scrum Master. PMP®/ PMI-ACP. Love people. Love being creative. Enjoy innovating! www.linkedin.com/in/oksanaoboishchyk